newyddion a syniadau.
Image showing hands and tree sapling

Y 3 prif reswm pam ein bod ni’n addo plannu coeden, am bob darn o waith rydyn ni’n ei gwblhau.

"Yr eiliad rydyn ni'n penderfynu cyflawni rhywbeth, gallwn ni wneud unrhyw beth." Greta Thunberg

Yn wyneb yr argyfwng amgylcheddol sy’n bygwth, mae brandiau'n ceisio adlewyrchu'r pryder cyhoeddus hwn, a phryder y farchnad, gan alinio eu hunain â thueddiadau allweddol cyfredol a cheisio gwella eu hymagwedd werdd.

Roeddem ni am fod yn rhan o'r gymuned hon o newid, ac roeddem am fod â menter a oedd yn realistig, yn gyraeddadwy ac yn weladwy. Ac felly, ganwyd ‘Gwarant Orchard’ (‘Orchard Guarantee’). Dyma’r 3 prif reswm pam rydyn ni’n addo plannu coeden am bob darn o waith rydyn ni’n ei gwblhau.

 1. Gwella ein hymagwedd amgylcheddol y tu hwnt i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu a dechrau gwrthbwyso gweithgareddau.

Mae'n gysyniad mor syml – rydyn ni'n meddwl tybed pam nad oedden ni wedi meddwl amdano cyn hyn.

Roedden ni’n ffodus i ddod o hyd i bartner delfrydol ar ffurf Coed Hills Rural Artspace, cymuned byw gynaliadwy ecogyfeillgar. Wedi'i sefydlu tua 20 mlynedd yn ôl fel gofod celf gwledig, mae wedi dod yn lleoliad ar gyfer priodasau ers hynny ac mae'n gartref i tua 12 o bobl sy'n byw gyda'i gilydd yn gytûn – gan ddiogelu a hyrwyddo'r cysyniad o fyw cynaliadwy ecogyfeillgar. Ethos a oedd yn taro tant yn gryf gyda ni. 

Nid yn unig yr ydym wedi ymrwymo i gyrchu, plannu a meithrin o leiaf 200 o goed y flwyddyn (y bydd 33% ohonynt yn goed ffrwythau*), bydd ein tîm hefyd yn cael cyfle i wirfoddoli yn y gofod a dysgu popeth am gynaliadwyedd, o dyfu ein bwyd ein hunain, i adeiladu, cadw gwenyn ac ynni adnewyddadwy ac ati - gan roi gwir werth i'r fenter dros flynyddoedd. A hyrwyddo tîm hapus.

Ond nid yw'n fêl i gyd. O safbwynt busnes, mae'r fenter newydd hon hefyd yn rhoi manteision lluosog ac ategol hefyd – creu gwahaniaeth, ychwanegu gwerth i gleientiaid, yn ogystal â bod o fudd i'r blaned.

2. Bod yn gatalydd ar gyfer newid a dylanwadu ar eraill.

Rydym am ddylanwadu'n gadarnhaol ar eraill a helpu i newid ymddygiad ac agweddau'r diwydiant, felly fel rhan o'r fenter hon, rydym hefyd yn rhoi cyfle i'n cleientiaid, ein partneriaid a’n ffrindiau ymuno a phlannu coed hefyd - gwaddol ein cydweithrediadau a'n prosiectau yn byw drwy flynyddoedd lawer o dwf coed.

Ein gobaith yw bod y fenter hon yn gweithredu fel catalydd ar gyfer newid, ac y gall busnesau eraill ddod o hyd i rywbeth sy'n PARA drostynt eu hunain.

Lleol – 'Meddyliwch yn fyd-eang, gweithredwch yn lleol'. Mae'r gweithredu'n dechrau gartref
Cyraeddadwy – Camau bach, syml a all gael effaith gronnol fawr
Graddadwy - Dim terfyn uchaf i ni'n hunain nac i eraill
Gweladwy - Buddion y gallwch eu cyffwrdd a'u gweld (bydd arwydd hyd yn oed!)
Cynaliadwy - Nid tân siafins na gimig    

3. Yn olaf, mae'n weladwy.

Yn gynyddol, mae cleientiaid yn chwilio am frandiau y gallant gysylltu â nhw a rhannu'r un gwerthoedd - gan greu partneriaethau trwy nodau a gwerthoedd cyffredin. Mae plannu coed yn fordd ddilys a chyraeddadwy o wneud gwahaniaeth, ac mae pawb yn gallu gweld y manteision drostyn nhw eu hunain wrth i'r fenter dyfu.   

Prosiectau sy'n dwyn ffrwyth yn llythrennol ac yn ffigurol.

 

 Felly, dewch i ymuno â'n cymuned. Dydyn ni ddim yn mynd i achub y blaned, ond gallwn wneud y pethau bach i helpu. 

Cysylltwch â Jim i gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen Cynaliadwyedd.

 

* Yn ôl ymchwil gan Brifysgol Cornell, gall coed afalau amsugno rhwng 10-20 tunnell o garbon deuocsid yr erw bob blwyddyn a rhyddhau 15 tunnell o ocsigen. Waw!

 

newyddion a syniadau.