Cromen Bwyd Cymru Rhith-wirionedd Trochol.

// Llywodraeth Cymru

Y briff

Darparu profiad arloesol i hyrwyddo'r diwydiant cynhyrchu bwyd yng Nghymru yn ystod arddangosfa fyw Food Matters, Arena Excel, Tachwedd 2018.

Amcanion allweddol

  • Cynyddu diddordeb prynwyr bwyd mewn bwyd o Gymru
  • Arddangos cymaint â phosibl o gynhyrchwyr bwyd o Gymru i brynwyr bwyd yn yr Ŵyl
  • Arddangos bwyd Cymru er mwyn amlygu'r ansawdd a'r blas gan syfrdanu’r prynwyr bwyd gyda phrofiad bwyd unigryw
  • Adrodd stori cynhyrchu bwyd yng Nghymru
  • Cyffroi prynwyr bwyd i ymddiddori'n fwy yng Nghymru ac yn eu tro cynhyrchwyr bwyd Cymru

Dealltwriaeth

Y ffordd fwyaf llwyddiannus o adrodd y stori, a dangos Cymru i bobl (heb fynd â nhw yno'n gorfforol) yw defnyddio rhith-wirionedd (VR). Yr her gyda rhith-wirionedd, fodd bynnag, yw ei fod yn brofiad i'r unigolyn fel arfer. Felly, ein cynnig ni oedd defnyddio cromen 360 a mapio tafluniad, i greu gofod trochol, i greu'r ymdeimlad o fod yng Nghymru. 

Y broses

Teithiodd ein tîm technoleg trochi ar hyd a lled Cymru, er mwyn crisialu cynnyrch o Gymru, gan ymweld â ffermydd, ffatrïoedd a physgotwyr gydag un o'n camerâu 360. Dangoswyd yr holl gynnwys yn y gromen yn ansawdd 8k er mwyn sicrhau bod y lleoliadau gweledol a'r tirnodau gwych o bob cwr o Gymru i'w gweld yn glir. 

Yn ogystal â delweddau gweledol o Gymru, roedd y profiad rhith-wironedd yn swyno'r gynulleidfa gyda seiniau go iawn o Gymru yn ogystal ag arogleuon y cynnyrch drwy rew sych – gan roi profiad synhwyraidd cyflawn i'r prynwyr bwyd.

Ar gyfer profiad trochol cyflawn, gwnaethom hefyd baru'r bwyd gyda'r lleoliadau - er enghraifft, harbwr/glan môr i gyd-fynd â'r cwrs pysgod; bryniau a dyffrynnoedd gwyrdd ar gyfer y cwrs cig. Roedd y pwdin, a'r bwyd gan grefftwyr bwyd lleol, yn defnyddio lleoliadau "ffres" fel rhaeadrau a gwinllannoedd.

Adborth

Roedd yr adborth gan yr ymwelwyr yn rhagorol, gyda 100% o ymwelwyr yn gofyn am fwy o wybodaeth neu gyfarfod pellach, a dros 95% o'r holl ymwelwyr yn dweud eu bod yn teimlo bod y profiad yn un "o'r radd flaenaf!". Fe wnaethon ni hefyd sicrhau bod 26 o gynhyrchwyr bwyd yn cael sylw, o'u cymharu ag 8 y flwyddyn flaenorol, gan ddefnyddio stondinau ffurfiol, ac arweiniodd hyn at fwy o ymwybyddiaeth o Gymru a'i diwydiant bwyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein comisiynu i ddarparu'r union un profiad mewn dau ddigwyddiad arall yn 2019, yn ogystal â sawl cadarnhad gan gwmnïau o Ewrop i ddarparu profiad tebyg.

"Roedd yn wych – yn hynod o drochol. Roedd hi’n wych cael profi'r bwyd gyda mwy na blas yn unig -  gyda'ch holl synhwyrau. Rwy'n hoff iawn o sut y gwnaethon nhw wau'r cyfan at ei gilydd"

"Roedd yn hollol wych i weld effeithiau'r goleuo a phopeth yn cael ei ddangos yn y cromen, yn ogystal â'r arogleuon synhwyraidd a ddaeth cyn y bwyd – roedd yn hollol wych. Roeddwn i'n teimlo fel fy mod i yno – yng Nghymru! "